Turkuaz Beautycenter - Anbos
Turkuaz Beautycenter - KP

Algemene voorwaarden

Artikel 1 IPL behandelingen
1.1 Cliënt geeft toestemming om bij hem/haar meerdere IPL behandelingen uit te voeren zoals is doorgenomen tijdens de intake afspraak. Een IPL behandeling kan bestaan uit een enkelvoudige IPL behandeling en/of een IPL behandeling op basis van meerdere behandelingen c.q. een kuur van behandelingen welke op verschillende tijdstippen tot stand worden gebracht. Mocht cliënt gedurende een IPL behandelingskuur beslissen ook een ander soort IPL behandeling af te nemen dan de Record IPL methode, geldt ten aanzien van deze andere IPL behandeling(en) dezelfde voorwaarden. Een IPL behandeling en/of een kuur van meerdere IPL behandelingen worden uitgevoerd conform het bedrag vermeld op de site en flyers zoals op dat tijdstip is aangegeven.

1.2 Cliënt verklaart hierbij te zijn geïnformeerd over de aard, strekking, mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden van de IPL behandelingen. Client is ervan op de hoogte dat aan IPL behandelingen bepaalde risico's zijn verbonden en dat succes en/of een bepaalde mate van individueel resultaat nooit kan worden gegarandeerd. Client is op de hoogte dat de indicatie van het aantal "noodzakelijk" afgesproken IPL behandelingen tussen de cliënt en de Paramedische Kliniek van een goed behandelresultaat nooit door het instituut kan worden gegarandeerd. Verder is cliënt ervan op de hoogte dat bij afronding van een succesvolle IPL ontharingskuur het wenselijk is om de terugloop van de verkregen haarreductie tegen te gaan door tenminste 1-2 onderhoudsbehandelingen per jaar af te nemen. De cliënt zal ten gunste van een optimaal cosmetisch IPL resultaat de gegeven adviezen voor en na behandeling opvolgen en elk onbegrepen effect na iedere behandeling melden bij de Turkuaz beauty center.

1.3 Cliënt is volledig op de hoogte en gaat ermee akkoord dat de Turkuaz Beauty center direct noch indirect nimmer aansprakelijk is voor enige schade of claim van cliënt omtrent het resultaat ´´bv. tegenvallende behandelingsresultaten´´ van een IPL behandeling of welke oorzaak van schade dan ook die direct of indirect met IPL behandelingen te maken hebben. Cliënt vrijwaart de turkuaz beauty center of de behandelende medewerkster tegen vorderingen, ook van derden, ter zake dit artikel en zal zich niet door compensatie of anderszins aan zijn/ haar betaling en verdere verplichtingen onttrekken, die voorvloeien uit deze overeenkomst.

Artikel 2 Klantenservice
2.1
Turkuaz beauty center streeft na een zo goed mogelijke IPL behandeling van de cliënt, mocht cliënt een klacht hebben over het instituut en/ of een van haar medewerksters, kan cliënt een officiële schriftelijke klacht indienen, uitsluitend dan wanneer de klacht naar aard en strekking niet reeds geregeld is in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal deze klacht door het instituut behandeld worden zoals omgeschreven in dit artikel.

2.2 Een IPL klacht kunt u richten aan Turkuaz beauty center De service afdeling van turkuaz stelt een onderzoek in naar de gebeurtenissen waarop uw klacht betrekking heeft. Op basis van haar bevindingen zal de serviceafdeling tot een oordeel komen over de gegrondheid van kracht en ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Afhankelijk van de aard van de klacht, is het streven binnen drie maanden af te handelen.

Artikel 3 Betaling
3.1
Cliënt kan geen beroep op korting of compensatie doen met betrekking tot de betalingsverplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en voor zover niet anders omschreven zijn alle genoemde bedragen in deze overeenkomst inclusief BTW.

Artikel 4 Geschillen
4.1
Cliënt verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan dat op deze overeenkomst uitsluitend Nederlands recht van toepassing zal zijn. Voor zover dwingend rechtelijke bepalingen anders voorschrijven, zal de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van vorderingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij de Turkuaz beauty center er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de Arrondissementsrechtbank onder wiens competitie cliënt valt. Alle door het instituut te maken kosten, tot het effectueren en het bewaren van haar rechten, zowel van buitengerechtelijke al gerechtelijke aard, komen ten laste van de cliënt.

Artikel 5 Slotbepaling
5.1
Afspraken buiten deze overeenkomsten binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk door de Directie van de Turkuaz beauty center zijn bevestigd. Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen van deze overeenkomst en de daarbij eventueel behorende bijlagen, indien deze niet zijn goedgekeurd door de directie deTurkuaz beauty center.

5.2 Turkuaz beauty center is te allen tijde gerechtigd om haar rechten volledig of een deel hier van voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan derden.